Từ 1/1/2025 MG Bất động sản sẽ không được hành nghề tự do

Từ 01/01/2025, cá nhân thực hiện hoạt động môi giới bất động sản không được hành nghề tự do mà phải hành nghề trong một doanh nghiệp theo Luật Kinh doanh bất động sản 2023
 Theo Điều 61, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản và phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
- Phải có quy chế hoạt động dịch vụ môi giới bất động sản
- Phải có cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động theo quy định của Chính phủ : 
- Có tối thiểu 01 cá nhân có chứng chỉ môi giới bất động sản
- Trước khi hoạt động kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới gửi thông tin về doanh nghiệp đến cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh nơi thành lập doanh nghiệp để được đăng tải trên hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

 


 

Cá nhân hành nghề môi giới bất động sản phải đáp ứng các điều kiện sau đây  :
- Có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản
- Phải hành nghề trong một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản hoặc một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

 Nội dung môi giới bất động sản quy định tại Điều 62 bao gồm  :

- Tìm kiếm đối tác đáp ứng các điều kiện của khách hàng để tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng
- Đại diện theo ủy quyền để thực hiện các công việc liên quan đến các thủ tục mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản
- Cung cấp thông tin, hỗ trợ cho các bên trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản
Về thù lao, hoa hồng môi giới bất động sản, Điều 63 quy định:
- Cá nhân hành nghề môi giới bất động sản được hưởng tiền thù lao, hoa hồng từ doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản 


- Mức thù lao, hoa hồng môi giới bất động sản do cá nhân môi giới và doanh nghiệp kinh doanh sàn giao dịch bất động sản hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản thỏa thuận. Mức thù lao môi giới không phụ thuộc vào giá của giao dịch được môi giới bất động sản
Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ 01/01/2025

TIN TỨC KHÁC